Wynagrodzenie - Adwokat Starogard

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia określany jest zawsze na początku współpracy, w drodze porozumienia z Klientem. Pozostajemy otwarci na propozycję i nie wykluczamy negocjacji proponowanych przez nas reguł współpracy.

Ustalone zasady zawarte są w indywidualnej umowie, przy czym na wysokość honorarium wpływa w szczególności stopień skomplikowania sprawy oraz niezbędny nakład prac adwokata ze Starogardu.

Kancelaria wychodzÄ…c naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom Klientów  proponuje nastÄ™pujÄ…ce formy wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie ryczaÅ‚towe – uwzglÄ™dniajÄ…ce indywidualny charakter zlecenia;

  • wynagrodzenie godzinowe – zależne od wysokoÅ›ci umówionej na poczÄ…tku współpracy stawki godzinowej oraz czasu poÅ›wiÄ™conego na realizacjÄ™ zamówienia przed adwokata ze Starogardu, najczęściej stosowane przy skomplikowanej tematyce, gdzie utrudnione jest ustalenie przewidywanego czasu niezbÄ™dnego do zbadania okreÅ›lonej kwestii;

  • wynagrodzenie wynikowe – uwzglÄ™dniajÄ…ce charakter sprawy i ostateczny rezultat jej poprowadzenia, stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, proponowane w szczególnoÅ›ci w sprawach o podwyższonym stopniu trudnoÅ›ci i zÅ‚ożonoÅ›ci, wymagajÄ…cych dużego nakÅ‚adu pracy;

Opisane formy rozliczenia z Klientem nie są ostateczne. Możliwe są indywidualne, inne warunki wynagrodzenia.